Saavutettavien raporttien luominen Power BI:llä


Saavutettavien raporttien luominen Power BI:lläSaavutettavuus on yksi tärkeimmistä digitaalisten sisältöjen ominaisuuksista. Se tekee niistä entistä hyödyllisempiä ja helppokäyttöisempiä, jolloin niitä myös käytetään ja kulutetaan enemmän. Samalla digitaalisten sisältöjen luominen saavutettaviksi takaa niiden lainmukaisuuden. Tässä blogikirjoituksessa avaamme saavutettavuutta ja siihen liittyvää lainsäädäntöä, sekä annamme muutamia esimerkkejä mitä ottaa huomioon kun Power BI -raportteja halutaan luoda saavutettavasti.

Saavutettavuus ja siihen liittyvä lainsäädäntö

 

Saavutettavuudella pyritään tasa-arvoistamaan ihmisiä digitaalisten palveluiden kuluttajina. Saavutettavuusvaatimusten mukaan palvelut tulee suunnitella ja toteuttaa tavalla, joka mahdollistaa sisällön käytettävyyden ja ymmärrettävyyden riippumatta käyttäjän henkilökohtaisista ominaisuuksista. Näillä ominaisuuksilla voidaan viitata mm. näkö-, kuulo- tai kehitysvammoihin, fyysisiin ja motorisiin rajoitteisiin, heikkoon suomen kielen taitoon tai tilapäisiin haasteisiin. Monia näitä haasteita on vaikea havaita päälle päin, ja siksi digitaalista sisältöä ei pitäisi luoda olettaen, että jokainen vastaanottaja on kyvykäs kuluttamaan tietoa kaikkien aistiensa avulla. Aikaisemmin Sulavan blogiin saavutettavuudesta on kirjoittanut Tomi Kontio: Sisällöntuottajan vinkit: EU:n saavutettavuusdirektiivi ja moderni SharePoint-intranet.

Euroopan parlamentin ja -neuvoston antama direktiivi julkisen sektorin elinten verkkosivujen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta astui voimaan vuonna 2016. Direktiivistä on johdettu kansallinen Laki digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta, joka astui voimaan huhtikuussa 2019. Laki velvoittaa viranomaisia, julkisoikeudellisia laitoksia ja osaa järjestöistä noudattamaan osaa Web Content Accessibility Guideliness 2.1 (WCAG 2.1) -ohjeistuksesta.

WCAG 2.1 -ohjeistus sisältää 78 onnistumiskriteeriä, jotka on jaettu kolmeen vaativuustasoon helpoimmasta vaativampaan: A, AA ja AAA. Suomen kansallinen laki velvoittaa noudattamaan A- ja AA-tason onnistumiskriteereitä, joita on yhteensä 49 kappaletta. Vaikka lainsäädäntö velvoittaa ensisijaisesti viranomaisia, julkisoikeudellisia laitoksia ja osaa järjestöistä, jokainen organisaatio voi lisätä digipalveluidensa käytettävyyttä ja hallittavuutta noudattamalla onnistumiskriteerejä.

 

Datasta saavutettavia raportteja Power BI:llä

 

Power BI -raporttien avulla voidaan havainnollistaa ja visualisoida dataa mahdollisimman yksiselitteisellä ja tehokkaalla tavalla. Power BI -raportit luovat arvoa jokaiselle toimijalle, joka haluaa seurata ja analysoida oman toimintansa tunnuslukuja tai prosesseja. Parhaassa tapauksessa raporttien avulla pystytään havainnoimaan kehityskohteita ja käyttämään niitä päätöksenteon ja kehitystyön tukena.

Relevantin informaation ja hienojen visualisointien lisäksi raportilta vaaditaan saavutettavuutta. Datasta havaitut monimutkaiset suhteet ja riippuvuudet on pystyttävä muokkaamaan visuaaliseksi kertomukseksi, jonka käyttäjä ymmärtää helposti ja silmäilee jopa mielellään.

Raportit saattavat herättää lukijoissaan kysymyksiä, joihin vastaamalla voidaan löytää ratkaisuja liiketoiminnan merkittävimpiin kysymyksiin. Raporttien avulla voidaan löytää vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: miten asiakaskunnan mieltymykset ovat jakautuneet, miten palvella asiakkaita paremmin, miten kohdentaa mainontaa tehokkaammin ja jopa löytää uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Parhaassa tapauksessa raportti herättää käyttäjissään uusia kysymyksiä, joihin vastaamalla saavutetaan tietoa, jonka avulla voidaan esimerkiksi palvella asiakkaita paremmin, kohdentaa mainontaa tehokkaammin, valmistaa entistä hienompia tuotteita tai löytää jopa aivan uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Microsoft Power BI sisältää ominaisuuksia, jotka tukevat niin saavutettavien raporttien luomista kuin niiden kuluttamista. Saavutettavan raportin luomista auttavat muun muassa seuraavat toiminnallisuudet:

  • Vaihtoehtoinen teksti (Alt Text)
  • Sarkainjärjestys (Tab order)
  • Otsikoinnit ja tunnisteet (Titles and labels)
  • Merkinnät (Markers)
  • Värit ja Teemat

 

Toiminallisuudet on esitelty seuraavaksi.

Vaihtoehtoinen teksti (Alt Text)

Vaihtoehtoinen teksti tulee aktivoida ja lisätä jokaiselle visuaaliselle objektille erikseen. Vaihtoehtoinen teksti eroaa työkaluvihjeestä (Tooltip) siinä, että vaihtoehtoinen teksti on luettavissa näyttölukijalla ja näppäimistöhallinnalla.

Vaihtoehtoiseen tekstiin voidaan lisätä ehdollinen muotoilu DAX-mittareiden avulla. Mittareiden avulla vaihtoehtoinen teksti muuttuu dynaamiseksi, jolloin mittari muotoilee tekstiä aina riippuen lukijan tekemistä valinnoista raportilla. Ehdollisen muotoilun löydät fx-näppäimen takaa.

Sarkainjärjestys (Tab order)

Sarkainjärjestys on Power BI -raporttien saavutettavuuteen vaikuttavia tekijöitä, sillä se määrittää missä järjestyksessä visualisointiobjektit ovat luettavissa näppäimistöhallinnalla ja näytönlukuohjelmalla. Yleinen sääntö sarkainjärjestyksessä on vasemmalta oikealle, ylhäältä alas.

Sarkainjärjestys toimii tabulaattorilla, valitun objektin ympärille ilmestyy värillinen reunus. Sarkainjärjestystä voi muuttaa vetämällä objekteja haluttuun järjestykseen. Jos raportilla on ikoneja tai muita koristeita, jotka eivät ole merkittäviä ymmärtää raportin kannalta, ne kannattaa piilottaa sarkainjärjestyksestä.

Otsikoinnit ja tunnisteet (Titles and labels)

Mahdollisimman kuvaavien otsikoiden ja tunnisteiden käyttäminen on tärkeää, sillä vain näin ne voivat auttaa lukijaa ymmärtämään visualisointiobjektien sisältöä. Sen sijaan lyhenteitä ja ammatti- ja alakohtaista jargonia on hyvä välttää. Otsikoita ja tunnisteita suunnitellessa kannattaa huomioida, että vaikka jokin termi on sinulle aiheen asiantuntijana itsestäänselvyys, ei se välttämättä ole sitä raportin lukijoille.

 

Merkinnät (Markers)

Vaikka värit ovat tärkeitä saavutettavien raporttien luomisen kannalta, vältä niiden käyttämistä ainoana tapana ilmaista informaatiota. Esimerkiksi visualisoidessasi aikasarjadataa voit huomioida saavutettavuuden viiva-, alue-, kupla- ja hajontakuvioiden tapauksessa asettamalla Merkinnät (Markers) päälle.

Alla olevissa kaavioissa on esimerkki, kuinka kolmion ja ympyrän muotoiset merkinnät auttavat erottamaan viivadiagrammin viivat toisistaan. Merkintöjen avulla viivat olisi mahdollista tunnistaa toisistaan, vaikka viivat olisivat saman värisiäkin.

Värit ja Teemat

Riittävän kontrastin varmistaminen ja sopivien väriyhdistelmien käyttäminen raporteissa on erityisen tärkeää näkörajoitteisten käyttäjien kannalta, mutta samalla ne tekevät raporteista helppokäyttöisempiä kaikille. WCAG 2.1 -ohjeistuksen AA-tason onnistumiskriteerin 1.4.3 mukaan tekstin ja taustan välisen kontrastin suhde tulee olla vähintään 4,5:1. Raporttien värimaailmaa suunnitellessa on hyvä huomioida myös useat värisokeudet.

Värimaailman suunnittelussa voi hyödyntää esimerkiksi erilaisia selaimeen asennettavia lisäosia (esim. Colorblindly), web-palveluita (esim. WebAIM:n tarjoama Contrast Checker) ja ohjelmistoja (esim. Colour Contrast Analyzer). Aikaa suunnittelulle kannattaa varata riittävästi. Erinomainen tapa säästää aikaa ja resursseja on luoda oma riittävän kontrastin takaava ja sopiviin väriyhdistelmiin pohjautuva kustomoitu teema, jota organisaatio voi uudelleenkäyttää kaikissa uusissa raporteissa. Kustomoidun tyylin voi luoda alusta asti itse määrittelemällä ensin JSON-tiedostoon haluamansa värit ja muut mahdolliset tyylit ja tuomalla tämän tiedoston Power BI:n käyttöön.

Nykyistä teemaa pääsee muokkaamaan klikkaamalla Näytä (View) -> Teemat (Themes) -> Kustomoi nykyistä teemaa (Customize current theme).

Power BI tukee ja mahdollistaa saavutettavien raporttien ja koontinäyttöjen luomista monien eri ominaisuuksien ja toimintojen kautta, joista osaa käsittelimme tässä blogissa. Kyseisillä ominaisuuksilla pääset hyvin alkuun saavutettavien raporttien luomisessa. Kannattaa lisäksi seurata säännöllisesti, mitä uusia saavutettavuuteen liittyviä ominaisuuksia Power BI:hin julkaistaan. Uudet ominaisuudet voit tarkistaa Power BI:n Roadmapista. Mikäli saavutettavuus kiinnostaa aiheena enemmän, suosittelemme tutustumaan ainakin seuraaviin lähteisiin:

Microsoft – Design Power BI reports for accessibility 

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta

saavutettavuusvaatimukset.fi

Järjestämme syyskuussa webinaarin, joka keskittyy saavutettavien Power BI:n -raporttien luomiseen ja kuluttamiseen. Julkaisemme myös uuden saavutettavien Power BI -raporttien ja sisältöjen kuluttamiseen keskittyvän blogikirjoituksen webinaarin jälkeen, joten kannattaa seurata tarkasti Sulavan julkaisuja! Ilmoittaudu webinaariin!

Kirjoittajat:

Vilma HakanenVilma Hakanen

Yrityksen kyky reagoida toimintaympäristön muutoksiin ja sekä tietoon perustuva päätöksenteko ovat Vilman mielenkiinnon kohteita. Vilma haluaa ymmärtää yritysten tarpeita, prosesseja ja toimintatapoja. Sulavalla Vilma keskittyy liiketoiminnan tuottavuuden kehittämiseen Microsoftin teknologioiden avulla.

Kukkamäki MattiMatti Kukkamäki

Matti lähestyy liiketoiminnan kehittämistä tiedolla johtamisen näkökulmasta. Asiakkaiden tarpeiden tunnistamisessa hän hyödyntää taitoaan kommunikoida sujuvasti niin liiketoiminnan loppukäyttäjien kuin it:n kieltä. Matti keskittyy auttamaan asiakkaita liiketoiminnan kehittämisessä digitaalisen ajan tarjoamien mahdollisuuksien ja vaatimusten verkossa.